Domů  O společnosti  Geodetické práce  Inženýrská geodézie  Pozemkové úpravy  Dopravní stavby  GIS  Obnovitelné zdroje energie  Historie

Geometrické plány:

technický podklad a neoddělitelná součást všech listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Geometrický plán se vyhotovuje pro:
•  rozdělení pozemku
•  změnu hranice pozemku
•  vyznačení budovy (např. novostavba)
•  změnu vnějšího obvodu budovy (např. přístavba)
•  vyznačení rozestavěné budovy (např. pro žádost o úvěr)
•  doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci
•  grafické znázornění věcného břemena, pokud se týká části pozemku
•  určení hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách
•  změnu hranice druhu pozemku

•  vytyčení pozemků - zeměměřická činnost, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nemovitostí nebo podle jiného mapového podkladu (např. dřívější pozemková mapa)
•  kontrola vytyčené vlastnické hranice, správnost použitých podkladů a jejich vyhodnocení

Ostatní:
•  vytyčení staveb - přenesení projektu stavby do terénu. Je nedílnou součástí podkladů ke kolaudaci
•  kontrola skutečného provedení stavby z geodetického hlediska
•  kontrola správného umístění stavby v terénu a správných rozměrů vnějšího obvodu stavby
•  zaměření výškopisu pro usazení staveb (domů, silnic, polních cest apod.)
•  zaměření výškopisu pro toky, komunikace, stavby, pro posouzení vodní eroze apod.
•  mapování
•  obnova katastrálního operátu mapováním
•  zaměření skutečného stavu pro komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
•  vytyčení, šetření a vyhotovení dokumentace pro vnější a vnitřní obvod KPÚ
•  šetření hranic a vyhotovení potřebné dokumentace
•  vyhotovení technických map závodů, továren, měst
•  zaměření uličních čar sídel
•  zpracování záborových elaborátů
•  tématické mapování
Jméno:
Heslo:
 
Orientační ceník

Zákony, vyhlášky

Kontakty
  Masarykovo nám. 33, Mnichovice, Tel.: 605 206 951, email: gallopro(a)gallopro.cz
Powered by Aldera NET